Mr. Toufue Yang, Hmong Curriculum Writer
img_20150824_113215_2.jpg
Mr. Toufu Yang, Hmong Literacy Lead

My name is Toufu Yang.  I am the Hmong Curriculum Writer at Hmong International Academy.

I can be reached at:

612-668-2250 - Main

612-668-2560 - Fax

 

Kuv lub npe hu ua Vaj Lisfwm. Kuv yog tus saib txoj kev sib coj sib qhia kom txhua leej txhua tus muaj kev sib haum xeeb nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv Hmong International Academy. 

Txuas lus nrog kuv tau raws li no:

            612-668-2250 - Tsev kawm ntawv tus xovtooj

612-668-2560 - Tus xovtooj xa ntawv Fax

 

*******************************

 

Thank you for visiting this site. Please come back to learn more about Hmong International Academy soon.

 

Ua koj tsaug ntau ntau uas koj tseem siv sij hawm los nrhiav nyeem kom paub txog kuv tus kheej thiab paub txog peb Hmoob lub tsev kawm ntawv Hmong International Academy no. Thov  soj qab nrhiav nyoog tshiab tuaj nyeem txog peb tej lus uas yuav teev muaj lawm yav tom ntej no thiab

.