Welcome to Hmong International Academy where all we do is learn.

Zoo siab tos txais nej txhua leej txhua tus

 

Our School Vision: Hmong International Academy (HIA) will prepare culturally competent students for success in a 21st century environment. 

Peb Lub Zeem MuagTsev kawm ntawv Hmong International Academy yuav npaj cov tub ntxhais kawm ntawv uas paub txog kab ke haiv neeg kom lawv thiaj kawm tiav tau zoo raws li lub sij hawm uas nyob rau tiam 21 no. 

 

HIA Mission Statement:  Hmong International Academy will promote academic growth and achievement by engaging learners in a relevant and rigorous curriculum. HIA will preserve and share the Hmong culture, while honoring all cultures, and prepare ambassadors for the future. 

Peb Lub Luag Hauj Lwm:  Tsev kawm ntawv Hmong International Academy (HIA) yuav txhawb kev kawm ntaub kawm ntawv kom tau zoo thiab kom tiav lug raws li npaj tseg uas kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cov ntaub ntawv kom muaj feem sib txuam tseem ceeb rau cov tub ntxhais thiab muaj cov ntaub ntawv kom nyuaj rau lawv kawm. Tsev kawm ntawv HIA yuav khaws cia thiab qhia txog Hmoob tej kab ke, tabsis yuav hwm txhua haiv neeg li kab ke, thiab yuav npaj cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv los sawv cev ua tus coj rau lub neej lawm yav pem suab.

_______________________________________________________________

Hmong International Academy (HIA) is a Hmong culturally specific school with grades Pre K-Grade 8. Students have daily opportunities to engage in activities that enhance their understanding of the Hmong culture and language. At HIA, we have a 50% One-Way Dual Language Program that offers Grade Kindergarten through 4th grade 120 minutes of Hmong literacy per day.  We are a proud Northside school!

Peb Hmoob lub tsev kawm ntawv (HIA) yog thawj thawj lub tsev kawm ntawv dawb uas qhia kab lij kev cai Hmoob nyob hauv teb chaws Asmelikas. Lub tsev kawm ntawv no qhia cov menyuam muaj li 4 xyoos tawm mus txog rau cov kawm qib 8. Lub tsev kawm ntawv no nyob lawm sab qaum zos ntawm lub nroog Minneapolis.

_______________________________________________________________

We Offer:

 • All Day Hi-5
 • Kindergarten through 8th Grade 
 • Specialists:
  • Art
  • Health
  • Hmong Studies
  • Music
  • Physical Education
 • AVID in the Middle School
 • Additional support for English Learners, Advanced Differentiation, and those receiving Special Education Services