Welcome to 4th grade!
12377050.jpg
Nkaujlig Young, Teacher

Nyob Zoo/Hello,
    My name is Nkaujlig Young (Gaolee) and I am the Fourth Grade Teacher here at Hmong International Academy (HIA).  I am happy and excited to be part of the HIA fabulous team.   I have been working with the Minneapolis Public School for seven years.  Kuv lub npe hu ua Nkaujlig Young.  Kuv yog tus xifwb qhia ntawv rau cov tub ntxhais qib tsib nyob rau hauv Hmong International Academy.  Kuv twb qhia ntawv nyob rau hauv Minneapolis Public School no tau xya xyoo lawm.

    I am looking forward to working with you in partnership to help your child reach his/her fullest potential.  Kuv txaus siab thiab npaj yuav nrog koj koom tes txhawb nqa koj tus menyuam txoj kev kawm ntawv kom cuag ncua raws nws txoj kev muaj peev xwm.  

    You are welcome to visit, work, and learn along with us at HIA.  The best way to contact me is through my email and or call Hmong International Academy at 612-668-2250.  My email address is nkaujlig.young@mpls.k12.mn.us  Peb hauv chav cov qib 6 txaus siab thiab npaj tos txais nej tuaj saib, pab, los yog nrog peb kawm txhua lub sib hawm.  Txoj kev yuav txuas lus nrog kuv tau sai tshaj yog hu rau Hmong International Academy ntawm 612-668-1260 los yog sau ntawv rau kuv tus email chaw nyob:  nkaujlig.young@mpls.k12.mn.us.