HMONG LITERACY
Cajdab4.JPG

The Hmong Language and Cultural Program at Hmong International Academy offer classes for all students from grades Hi-5 through 8, two to three periods per week. The goals of the program are to maintain and expand the language resources that Hmong students bring with them from home setting, and to strengthen the students’ connection to their home culture and community.   

Contact:  Sue Vang is Bilingual Literacy Coordinator/sue.vang@mpls.k12.mn.us/612 668-2250

  Creative Writing.mov   --  Koj muab cov lus koj mloog no coj los sau ua ib zaj dab neeg kom zoo pub rau ib tus neeg lag ntseg tau nyeem. Koj yuav tsum sau piav txhua yam kom meej tshaj plaws, Koj yuav tau nrhiav tswv yim kom zoo coj los sau kom muaj hauv paus muaj ntsis coj los pab txhawb tej uas koj xam pom muaj nyob hauv cov suab koj mloog no. Piv txwv tias, yog yam twg txaus ntshai no yog vim li cas thiaj li ntxim ntshai, hos yog txaus nyiam no, yog vim li cas nws ho txaus nyiam.