Lyfu

 

According to experts in the language acquisition in early childhood education, language immersion education has emerged as a uniquely constituted, highly effective program model for launching students on the road to bilingualism, multilingualism and intercultural competence.

 

School-based immersion programs follow a variety of paths, including one-way foreign language immersion, two-way bilingual immersion, and indigenous immersion for language and culture revitalization. While each pathway targets distinct socio-cultural contexts and educational needs, all are grounded in a set of core characteristics with a strong focus on subject matter learning as well as language development.

 

Therefore, please continue to search and read some more on language acquisition, whenever possible.

 

Thank you for visiting this page.

 

Raws li tej neeg txawj ntse tau tshawb nrhiav thiab hais tseg, kev kawm ob-peb hom lus yuav ua rau yus txawj ntse ntau npaug mus rau txhua txoj ke. Tej kev txawj ntse no kuj ua kom yus txawj siv yus tej laj lim tswv yim thiab tej kev kawm kom nthuav tawg ua paj, ncau ua tau ntau ceg thiab siv tau ntau txoj kev zoo kom ua ib txog kev yooj yim rau yus tus txawj. 

Kev txawj no tsis yog ua kom yus paub nrog luag tej tham ua ntau hom lus xwb, tab sis kuj ua kom yus txoj ke xav nthuav txuas ua ntw zim mus tsis txawj tws, npaj yus lub neej yoog mus nrog luag tej kev tswj teb kav chaw kom tau yooj yim, paub luj txog tej kev ua noj ua haus, thiab to taub txog luag tej kab lis kev cai sai dua tej tus neeg uas paub ib hom lus xwb.

Zoo li no, yog xav paub tshaj no, thov nej ho tshawb nrhiav thiab nyeem ntxiv txog kev txawj ntau hom lus ntxiv mus thiab.

Ua tsaug.