Home > News
Helping your child with TRAUMA
Dear Families,
 
I want to take a moment to thank you and your students for your support and understanding following the Code Red procedure we experienced on Monday. Your student, our staff and the Minneapolis Police Department did an outstanding job assisting us with a very difficult situation. While the investigation continues, we are providing extra support to students, staff and family members who have questions or worries about the incident and about school safety.
 
Today we are focusing on our school expectations of Be Respectful, Be Responsible, Be Safe & Do Your Best. Today our learning is back to the HIA Way.
 
Please see the attached handout about helping your child following a stressful event. If you have concerns that your child may need extra support, please call our main office at 612-668-2250.
 
 
Nyob Zoo Txog Cov Niam thiab Txiv & Tsev Neeg Ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv HIA,
 
Kuv xav thov lub sij hawm no los ua nej thiab nej cov menyuam sawv daws tsaug txog qhov uas nej tau pab txhawb thiab nkag siab txog peb qhov Code Red (muaj xwm txheej kub) uas peb tau muaj nyob rau hnub Monday.  Koj tus menyuam, peb cov xib fwb thiab lub nroog Minneapolis cov tub ceev xwm yeej ua tau zoo heev los pab rau qhov xwm txheej kub ntxhov uas nyuaj no.  Thaum uas kev soj qab taug lwg no tseem tab tom soj ntxiv mus, peb kuj muaj kev pab txhawb txog txoj kev txhawj no rau cov tub ntxhais kawm ntawv, rau cov xib fwb thiab cov tsev neeg txog qhov kev kub ntxhov no thiab muaj lus nug txog qhov kev puaj phais/nyab xeeb ntawm tsev kawm ntawv.  Hnub no peb yuav rov qab tham txog peb cov cai uas txhua tus yuav tsum tau ua raws ntawm peb lub tsev kawm ntawv xws li Yuav Tsum Sib Hwm, Yuav Tsum Muaj Kev Lav Phib Xaub, Muaj kev Puaj Phais/Nyab Xeeb & Paub Coj Kom Zoo Tshaj Plaws.  Hnub no peb txoj kev kawm rov qab zoo li qub lawm uas yog HIA Way.
 
Thov saib daim ntawv uas los nrog daim ntawv no txog kev pab rau koj cov menyuam tej kev nyuaj siab.  Yog koj muaj kev txhawj xeeb tias tsam koj tus menyuam kuj yuav tsum tau kev pab ntxiv thov hu rau peb chav ua hauj lwm ntawm 612-668-2250.
 
Ua Tsaug,
 
 
Debora Brooks-Golden
Interim Principal
HIA Parent Conferences-October 17th and 18th

Conference Dates for families:

October 17th: 4:30pm-7:00pm

October 18th: 8:00am-12:00pm

Help your child manage TRAUMA

English and Hmong letters to address how to manage TRAUMA, after a code RED.  Please click onto this portion and see the attached letters.

HIA's Spring testing 2017

MCA Reading:  March 20- April 13/Grades 3 - 8

MCA MATH:  April 14 - May 1/Grades 3-8

MCA Science:  May 2 - 3/Grade 8

MCA Science: March 15 - 17/Grade 5

FASTbridge testing:  May 9 - June 1/AReading & AMath for grades K-7

 

  

Hmong History Sessions
Hmong History Sessions

Presenter Vang Xiong will be at HIA on OCTOBER 27, 2015 to present "Why are we so quiet?"

Parent Teacher Organization (PTO)

We are currently looking for parents and family members to become a part of the HIA PTO. If interested please call the school at 612-668-2250

Site Council Leadership Team Co-Chairs

Elected Site Council Leadership Team

 

Tour HIA

Come see our school! Call to schedule a tour today!

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services.