Zoo siab tos txais nej txhua leej txhua tus/Welcome to Hmong International Academy

 HIA Vision Statement:

 Hmong International Academy will prepare culturally competent students for success in a 21st century environment. 

HIA Lub Zeem Muag:

Tsev kawm ntawv Hmong International Academy yuav npaj cov tub ntxhais kawm ntawv uas paub txog kab ke haiv neeg kom lawv thiaj kawm tiav tau zoo raws li lub sij hawm uas nyob rau tiam 21 no. 

HIA Mission Statement:

 Hmong International Academy (HIA) will promote academic growth and achievement by engaging learners in a relevant and rigorous curriculum. 

 HIA will preserve and share the Hmong culture, while honoring all cultures, and prepare ambassadors for the future. 

HIA Lub Luag Hauj Lwm:

Tsev kawm ntawv Hmong International Academy (HIA) yuav txhawb kev kawm ntaub kawm ntawv kom tau zoo thiab kom tiav lug raws li npaj tseg uas kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cov ntaub ntawv kom muaj feem sib txuam tseem ceeb rau cov tub ntxhais thiab muaj cov ntaub ntawv kom nyuaj rau lawv kawm.

Tsev kawm ntawv HIA yuav khaws cia thiab qhia txog Hmoob tej kab ke, tabsis yuav hwm txhua haiv neeg li kab ke, thiab yuav npaj cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv los sawv cev ua tus coj rau lub neej lawm yav pem suab.

_______________________________________________________________

Peb Hmoob lub tsev kawm ntawv (HIA) yog thawj thawj lub tsev kawm ntawv dawb uas qhia kab lij kev cai Hmoob nyob hauv teb chaws Asmelikas. Lub tsev kawm ntawv no qhia cov menyuam muaj li 4 xyoos tawm mus txog rau cov kawm qib 8. Lub tsev kawm ntawv no nyob lawm sab qaum zos ntawm lub nroog Minneapolis.

Hmong International Academy (HIA) is a Hmong culturally specific school Pre K-Grade 8. Students have daily opportunities to engage in activities that enhance their understanding of the Hmong culture and language. HIA is in the North Side of Minneapolis. At HIA, we have a 50% One-Way Dual Language Program that offers Grade Kindergarten:  120 minutes of Hmong literacy per day.  

_______________________________________________________________

 

PDF Hmong International Academy 2017-18 School Improvement Plan   --  Hmong International Academy's Family version of the School Improvement Plan for 2017-2018
Student Behavior Video from Mpls Public School

Please click onto this link to view a 4 minute video on Student Behavior:  http://www.mpls.k12.mn.us/videos_2.html

HIA Parent Conferences-October 17th and 18th

Conference Dates for families:

October 17th: 4:30pm-7:00pm

October 18th: 8:00am-12:00pm

Help your child manage TRAUMA

English and Hmong letters to address how to manage TRAUMA, after a code RED.  Please click onto this portion and see the attached letters.

HIA's Spring testing 2017

MCA Reading:  March 20- April 13/Grades 3 - 8

MCA MATH:  April 14 - May 1/Grades 3-8

MCA Science:  May 2 - 3/Grade 8

MCA Science: March 15 - 17/Grade 5

FASTbridge testing:  May 9 - June 1/AReading & AMath for grades K-7

 

  

Hmong History Sessions
Hmong History Sessions

Presenter Vang Xiong will be at HIA on OCTOBER 27, 2015 to present "Why are we so quiet?"

Parent Teacher Organization (PTO)

We are currently looking for parents and family members to become a part of the HIA PTO. If interested please call the school at 612-668-2250

HIA Parent Conferences-October 17th and 18th

Conference Dates for families:

October 17th: 4:30pm-7:00pm

October 18th: 8:00am-12:00pm

HIA Parent Conferences-October 17th and 18th

Conference Dates for families:

October 17th: 4:30pm-7:00pm

October 18th: 8:00am-12:00pm

Help your child manage TRAUMA

English and Hmong letters to address how to manage TRAUMA, after a code RED.  Please click onto this portion and see the attached letters.

HIA's Spring testing 2017

MCA Reading:  March 20- April 13/Grades 3 - 8

MCA MATH:  April 14 - May 1/Grades 3-8

MCA Science:  May 2 - 3/Grade 8

MCA Science: March 15 - 17/Grade 5

FASTbridge testing:  May 9 - June 1/AReading & AMath for grades K-7

 

  

Hmong History Sessions
Hmong History Sessions

Presenter Vang Xiong will be at HIA on OCTOBER 27, 2015 to present "Why are we so quiet?"

Parent Teacher Organization (PTO)

We are currently looking for parents and family members to become a part of the HIA PTO. If interested please call the school at 612-668-2250

Site Council Leadership Team Co-Chairs

Elected Site Council Leadership Team

 

Tour HIA

Come see our school! Call to schedule a tour today!

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services.