Zoo siab tos txais nej txhua leej txhua tus/Welcome to Hmong International Academy

 HIA Vision Statement:

 Hmong International Academy will prepare culturally competent students for success in a 21st century environment. 

HIA Lub Zeem Muag:

Tsev kawm ntawv Hmong International Academy yuav npaj cov tub ntxhais kawm ntawv uas paub txog kab ke haiv neeg kom lawv thiaj kawm tiav tau zoo raws li lub sij hawm uas nyob rau tiam 21 no. 

HIA Mission Statement:

 Hmong International Academy (HIA) will promote academic growth and achievement by engaging learners in a relevant and rigorous curriculum. 

 HIA will preserve and share the Hmong culture, while honoring all cultures, and prepare ambassadors for the future. 

HIA Lub Luag Hauj Lwm:

Tsev kawm ntawv Hmong International Academy (HIA) yuav txhawb kev kawm ntaub kawm ntawv kom tau zoo thiab kom tiav lug raws li npaj tseg uas kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cov ntaub ntawv kom muaj feem sib txuam tseem ceeb rau cov tub ntxhais thiab muaj cov ntaub ntawv kom nyuaj rau lawv kawm.

Tsev kawm ntawv HIA yuav khaws cia thiab qhia txog Hmoob tej kab ke, tabsis yuav hwm txhua haiv neeg li kab ke, thiab yuav npaj cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv los sawv cev ua tus coj rau lub neej lawm yav pem suab.

_______________________________________________________________

Peb Hmoob lub tsev kawm ntawv (HIA) yog thawj thawj lub tsev kawm ntawv dawb uas qhia kab lij kev cai Hmoob nyob hauv teb chaws Asmelikas. Lub tsev kawm ntawv no qhia cov menyuam muaj li 4 xyoos tawm mus txog rau cov kawm qib 8. Lub tsev kawm ntawv no nyob lawm sab qaum zos ntawm lub nroog Minneapolis.

Hmong International Academy (HIA) is a Hmong culturally specific school Pre K-Grade 8. Students have daily opportunities to engage in activities that enhance their understanding of the Hmong culture and language. HIA is in the North Side of Minneapolis. At HIA, we have a 50% One-Way Dual Language Program that offers Grade Kindergarten:  120 minutes of Hmong literacy per day.  

_______________________________________________________________

 

PDF School Improvement Letter   --  School Improvement Letter to parents and the community from Principal Halee Vang.
Student Behavior Video from Mpls Public School

Please click onto this link to view a 4 minute video on Student Behavior:  http://www.mpls.k12.mn.us/videos_2.html

document FAMILY fun night/March 30, 2017   --  Will be held at HIA: March 30, 2017 5:30pm - 8:30pm
Family FUN night at HIA/March 30, 2017

 

 

Help your child manage TRAUMA

English and Hmong letters to address how to manage TRAUMA, after a code RED.  Please click onto this portion and see the attached letters.

April & May 2017/High School Registrations
8th Grade High School Family Registration Nights are taking place soon.
 
Please attend to sign up for School Year 2017-2018 9th grade classes.
 
North: April 26, 5:00 – 6:30pm
FAIR: April 27 ,6:00 – 7:30pm
Washburn: April 27, Session 1: 4:30 – 5:15pm, Session 2: 5:45 – 6:30pm, Session 3: 7:00 – 7:45pm
Southwest: April 29, Students with last names A – K: 9:30am, Last names L – Z: 10:30am
South: May 2, 6:30 – 8:00pm
Patrick Henry: May 3, 5:30 – 7:30pm 
Roosevelt: May 4, 6:30 – 8:00pm

 

Edison: May 11, 6:00 – 7:00pm
HIA's Winter testing 2017

MCA Reading:  March 20- April 13/Grades 3 - 8

MCA MATH:  April 14 - May 1/Grades 3-8

MCA Science:  May 2 - 3/Grade 8

MCA Science: March 15 - 17/Grade 5

ACCESS for ELL students will be conducted for GRADES K - 8,

during February 7 - March 2.

  

Hmong History Sessions
Hmong History Sessions

Presenter Vang Xiong will be at HIA on OCTOBER 27, 2015 to present "Why are we so quiet?"

Help your child manage TRAUMA

English and Hmong letters to address how to manage TRAUMA, after a code RED.  Please click onto this portion and see the attached letters.

Help your child manage TRAUMA

English and Hmong letters to address how to manage TRAUMA, after a code RED.  Please click onto this portion and see the attached letters.

April & May 2017/High School Registrations
8th Grade High School Family Registration Nights are taking place soon.
 
Please attend to sign up for School Year 2017-2018 9th grade classes.
 
North: April 26, 5:00 – 6:30pm
FAIR: April 27 ,6:00 – 7:30pm
Washburn: April 27, Session 1: 4:30 – 5:15pm, Session 2: 5:45 – 6:30pm, Session 3: 7:00 – 7:45pm
Southwest: April 29, Students with last names A – K: 9:30am, Last names L – Z: 10:30am
South: May 2, 6:30 – 8:00pm
Patrick Henry: May 3, 5:30 – 7:30pm 
Roosevelt: May 4, 6:30 – 8:00pm

 

Edison: May 11, 6:00 – 7:00pm
HIA's Winter testing 2017

MCA Reading:  March 20- April 13/Grades 3 - 8

MCA MATH:  April 14 - May 1/Grades 3-8

MCA Science:  May 2 - 3/Grade 8

MCA Science: March 15 - 17/Grade 5

ACCESS for ELL students will be conducted for GRADES K - 8,

during February 7 - March 2.

  

Hmong History Sessions
Hmong History Sessions

Presenter Vang Xiong will be at HIA on OCTOBER 27, 2015 to present "Why are we so quiet?"

Site Council Leadership Team Co-Chairs

Elected Site Council Leadership Team

 

Tour HIA

Come see our school! Call to schedule a tour today!

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services.