Zoo siab tos txais nej txhua leej txhua tus/Welcome to Hmong International Academy

Peb Hmoob lub tsev kawm ntawv (HIA) yog thawj thawj lub tsev kawm ntawv dawb uas qhia kab lij kev cai Hmoob nyob hauv teb chaws Asmelikas. Lub tsev kawm ntawv no qhia cov menyuam muaj li 4 xyoos tawm mus txog rau cov kawm qib 8. Lub tsev kawm ntawv no nyob lawm sab qaum zos ntawm lub nroog Minneapolis.

Hmong International Academy (HIA) is a Hmong culturally specific school Pre-K-Grade 8. Students have daily opportunities to engage in activities that enhance their understanding of the Hmong culture and language. HIA is in the North Side of Minneapolis. 

JUNE IMPORTANT DATES

Wed. June 3rd - ECSE and Hi-5 Promotion Celebrations

Thur. June 4th - 12:30-1:45 PM Kindergarten Promotion Celebrations

Fri. June 5th - 12:30-1:45 PM Grade 8th Promotion

                                                     Last Day of School

Cov sij hawm tseem ceeb ntawm lub plaub hlis ntuj/April Important Dates

Cov sij hawm tseem ceeb ntawm lub plaub hlis ntuj/April Important Dates.

HIA's cov sij hawm xeem ntawv/Schedule for MCA's

Sij hawm kev xeem ntawv tseem ceeb/MCA testing schedule

 

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services.