Zoo siab tos txais nej txhua leej txhua tus/Welcome to Hmong International Academy

 

Peb Hmoob lub tsev kawm ntawv (HIA) yog thawj thawj lub tsev kawm ntawv dawb uas qhia kab lij kev cai Hmoob nyob hauv teb chaws Asmelikas. Lub tsev kawm ntawv no qhia cov menyuam muaj li 4 xyoos tawm mus txog rau cov kawm qib 8. Lub tsev kawm ntawv no nyob lawm sab qaum zos ntawm lub nroog Minneapolis.

Hmong International Academy (HIA) is a Hmong culturally specific school Pre K-Grade 8. Students have daily opportunities to engage in activities that enhance their understanding of the Hmong culture and language. HIA is in the North Side of Minneapolis. 

_______________________________________________________________

Principal Vang, Superintendent Goar, and Assistant Principal Dr. Gillis

Interim Superintendent Goar visited HIA on August 25, 2015 to welcome staff and students back to the new school year.  He visited several classrooms to answer questions from our students.     

 

Michael Goar's visit
Interim Superintendent Michael Goar's visit on August 25,2015
2015 HIA's Open House
HIA's Open House/August 2015

Great turn out for our Open House on August 20, 2015!

 

Cov sij hawm tseem ceeb ntawm lub plaub hlis ntuj/April Important Dates

Cov sij hawm tseem ceeb ntawm lub plaub hlis ntuj/April Important Dates.

HIA's cov sij hawm xeem ntawv/Schedule for MCA's

Sij hawm kev xeem ntawv tseem ceeb/MCA testing schedule

 

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services.