Zoo siab tos txais nej txhua leej txhua tus/Welcome to Hmong International Academy

 HIA Vision Statement:

 Hmong International Academy will prepare culturally competent students for success in a 21st century environment. 

HIA Lub Zeem Muag:

Tsev kawm ntawv Hmong International Academy yuav npaj cov tub ntxhais kawm ntawv uas paub txog kab ke haiv neeg kom lawv thiaj kawm tiav tau zoo raws li lub sij hawm uas nyob rau tiam 21 no. 

HIA Mission Statement:

 Hmong International Academy (HIA) will promote academic growth and achievement by engaging learners in a relevant and rigorous curriculum. 

 HIA will preserve and share the Hmong culture, while honoring all cultures, and prepare ambassadors for the future. 

HIA Lub Luag Hauj Lwm:

Tsev kawm ntawv Hmong International Academy (HIA) yuav txhawb kev kawm ntaub kawm ntawv kom tau zoo thiab kom tiav lug raws li npaj tseg uas kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cov ntaub ntawv kom muaj feem sib txuam tseem ceeb rau cov tub ntxhais thiab muaj cov ntaub ntawv kom nyuaj rau lawv kawm.

Tsev kawm ntawv HIA yuav khaws cia thiab qhia txog Hmoob tej kab ke, tabsis yuav hwm txhua haiv neeg li kab ke, thiab yuav npaj cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv los sawv cev ua tus coj rau lub neej lawm yav pem suab.

_______________________________________________________________

Peb Hmoob lub tsev kawm ntawv (HIA) yog thawj thawj lub tsev kawm ntawv dawb uas qhia kab lij kev cai Hmoob nyob hauv teb chaws Asmelikas. Lub tsev kawm ntawv no qhia cov menyuam muaj li 4 xyoos tawm mus txog rau cov kawm qib 8. Lub tsev kawm ntawv no nyob lawm sab qaum zos ntawm lub nroog Minneapolis.

Hmong International Academy (HIA) is a Hmong culturally specific school Pre K-Grade 8. Students have daily opportunities to engage in activities that enhance their understanding of the Hmong culture and language. HIA is in the North Side of Minneapolis. 

_______________________________________________________________

 

Hmong NEW Year celebration at HIA!

Hmong International Academy (HIA) celebrated the annual Hmong New Year on November 24th with an assembly of performances by HIA students, Patrick Henry High School students and an evening performance for family and community members. About 600 attendees were present. There were activities and food provided for all.

Native American Family Involvement Celebration

Hmong International Academy (HIA) celebrated Native American Family Involvement Day on November 19th with a lunch for Native American Indian families and an assembly. HIA had an assembly with performances from the Niiwo Giizhik Pow Wow Dance Troupe.

HIA's Winter 2016 Testing Schedule

Sij hawm kev xeem ntawv tseem ceeb/OLPA (Optional Local Purpose Assessments)Testing for Winter 2016

Hmong History Sessions
Hmong History Sessions

Presenter Vang Xiong will be at HIA on OCTOBER 27, 2015 to present "Why are we so quiet?"

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services

Tsev kawm ntawv loj tej kev pab txog kab mob kev nkeeg/MPS Health Services.

 

School FAIR 2016
Handy Need-to-Know Information
 
MPS School Showcase

Saturday, February 6th, 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Minneapolis Convention Center

http://studentplacement.mpls.k12.mn.us/minneapolis_school_fair_showcase

One-stop opportunity to meet school principals, staff and parents to help inform your school search. Free parking and child care available. Spanish, Somali, Hmong & Oromo interpreters on-site to assist families.

Questions? Please call 612.668.1840 or 612.668.3700

MPS School Fair Showcase

Saturday, February 6th, 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Minneapolis Convention Center

http://studentplacement.mpls.k12.mn.us/minneapolis_school_fair_showcase

Qhov no nej tuaj pom tag nrho cov tsev kawm ntawv, tuaj nrog cov neeg ua hauj lwm thiab cov thawj coj sib tham xaiv lub tsev kawm ntawv kom haum rau nej. Muaj chaw nres tsheb dawb thiab muaj neeg pab zov menyuam. Muaj neeg pab txhais lus Mev, Somali, Hmoob & Oromo pub rau cov tsev neeg tsis paub lus Askiv.

Muaj lus nug? Thov hu rau 612.668.1840 or 612.668.3700

Feria de Exposición Escolar de MPS

Sábado 6 de febrero,  9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Minneapolis Convention Center

http://studentplacement.mpls.k12.mn.us/minneapolis_school_fair_showcase

Es su oportunidad de conocer en un solo lugar a los directores de las escuelas, personal y padres, para ayudarle a informarse sobre su búsqueda de escuela.  Parqueo gratuito y cuidado de niños a su disposición. Intérpretes de español, somalí, hmong  y oromo en el lugar para ayudar a las familias. 

 ¿Preguntas? Por favor llame al 612-668-1840 o 612-668-3700 

HIA's Winter 2016 Testing Schedule

Sij hawm kev xeem ntawv tseem ceeb/OLPA (Optional Local Purpose Assessments)Testing for Winter 2016